//Вплив суспільних змін на розвиток української мови

Вплив суспільних змін на розвиток української мови

250.00

Вплив суспільних змін на розвиток української мови: Монографія / Є. А. Карпіловська, Л. П. Кислюк, Н. Ф. Клименко, В. І. Критська, Т. К. Пуздирєва, Ю. В. Романюк; Відп. ред. Є А. Карпіловська. – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2017. – 444 с.
ISBN 978-966-489-439-2

Описание

У монографії подано результати системно-структурного дослідження змін в лексиконі, граматичному ладі та нормах української літературної мови за останнє десятиліття. Об’єкт вивчення становлять динамічні процеси в українській мові, які протягом аналізованого періоду виявили найвищу активність та найвідчутніше вплинули на склад та функціонування лексичної, граматичної і словотвірної систем у різних сферах життя українського суспільства: неосемантизація, термінування, детермінування та транстермінування лексики, адаптування іменних і діє слівних новотворів та новозапозичень до словозмінної і словотвірної систем мови, взаємодія її дескриптивних і прескриптивних норм. Унаслідок дослідження змодельовано реальний стан мобільних ділянок лексикону й граматичного ладу української мови, який заслуговує на подання в нормативних словниках і граматиках, а також у новій редакції українського правопису.
Для науковців, викладачів, аспірантів та вчителів, для всіх, зацікавлених проблемами розвитку української мови.

Передмова . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
РОЗДІЛ І. Роль неосемантизації слова в розвитку структури
сучасного українського лексикону . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Внутрішні та зовнішні ресурси сучасної української номінації . . . . . 17
Розвиток оцінної семантики колоративів . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Неосемантизація в групах номінацій-конкурентів: своє –
засвоєне – засвоюване . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Транскатегоризація як підґрунтя для розвитку семантики слова . . 75
Способи творення неосемантизмів: семантична деривація
vs. приховане запозичування . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
Неосемантизми в когнітивному просторі сучасної
української мови . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91
Література . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110
РОЗДІЛ ІІ. Детермінування та термінування лексики в сучасній
українській мові . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122
Процеси розвитку терміносистеми інформатики . . . . . . . . . . . . . . 122
Семантичне словотворення в систематиці термінів . . . . . . . . . . . 132
Переносні значення запозичень як джерело формування
спеціальних значень нових термінів . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135
Інтернет як стимул семантичного словотворення . . . . . . . . . . . . . 142
Поява нових спеціальних значень у терміносистемі інформатики
внаслідок міжстильової міграції термінів . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150
Словотвірний потенціал терміносистеми інформатики . . . . . . . . 153
Частиномовна належність термінів інформатики . . . . . . . . . . . . . 164
Засоби систематизації термінів інформатики . . . . . . . . . . . . . . . . . 166
Продуктивність словотвірних моделей в інтернеті . . . . . . . . . . . . 169
Когнітивний простір сучасної української суспільно-
політичної лексики . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184
Активні процеси творення суспільної термінології
у сучасній українській мові . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184
Колокації, терміни та їхня прагматика в суспільно-політичних
і науково-публіцистичних текстах . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193
Актуальні темогнізда суспільно-політичної лексики . . . . . . . . . . 210
Література . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 227
РОЗДІЛ ІІІ. Взаємодія нових іменників та прикметників
із словотвірною та словозмінною системами української мови . 231
Іменник . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 234
Аналіз складу нової лексики у дослідницькій вибірці . . . . . . . . . 234
Опис дослідницької вибірки іменників . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 236
Прості афіксальні новотвори . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 237
Суфіксальні деривати . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 237
Префіксальні деривати . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 244
Префіксально-суфіксальні деривати . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 246
Складні новотвори . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 247
Іменники-композити та абревіатури . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 247
Іменники-юкстапозити . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 261
Продукти інших способів словотворення . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 263
Оказіональні іменники . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 265
Жаргонізми. Відомі слова. Запозичення . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 266
Прикметник . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 267
Афіксальні прості прикметники . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 268
Суфіксальні прості прикметники . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 269
Префіксальні прості прикметники . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 272
Префіксально-суфіксальні (конфіксальні) прості прикметники . 274
Складні прикметники . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 275
Композити . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 275
Словосполуки «прикметник+прикметник» . . . . . . . . . . . . . . . . . . 278
Юкстапозити . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 280
Активні ресурси творення нових іменників та прикметників . . . 281
Література . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 283
РОЗДІЛ IV. Словозміна і словотворення в системі
сучасного українського діє слова . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 287
Проблеми опису та моделювання структурної організації
системи словозміни та словотворення сучасного
українського діє слова . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 287
Динаміка та стабільність словозмінної системи діє слова . . . . . . 292
Словотворчі ресурси структурування системи діє слова . . . . . . . 308
Вплив змін у семантиці діє слова на його словозмінну парадигму 325
Словотворення та словозміна діє слів-оказіоналізмів . . . . . . . . . . 328
Варіантність як динамічна ознака системи діє слова . . . . . . . . . . 333
Література . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 337
РОЗДІЛ V. Динаміка словотвірної норми сучасної
української мови . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 343
Вплив соціодинаміки на словотвірну норму сучасної
української мови . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 343
Вияв тенденції націоналізації (етнізації) у динаміці
сучасної української словотвірної норми . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 356
Активізація/пасивізація словотвірних синонімів . . . . . . . . . . . . . 357
Поновлення пріоритетності національних словотвірних
моделей . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 360
Блокування словотвірних моделей кальок . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 363
Вплив граматичної і словотвірної норми на формально-
семантичну структуру дериватів іншомовного походження . . . . 354
Конкурування прикметникових словотвірних моделей
у професійному лексиконі . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 369
Активізація творення фемінітивів та стильові обмеження
їх уживання . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 377
Вияв тенденції інтернаціоналізації (глобалізації)
у словотвірній нормі сучасної української мови . . . . . . . . . . . 388
Взаємодія та конкурування зовнішніх і внутрішніх ресурсів
словотворення . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 389
Формально-семантична й функціонально-стильова диференціація
словотворчих ресурсів у сучасній українській номінації . . . . . . . 400
Проблема відповідності сучасній словотвірній нормі складних
слів іншомовного походження . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 404
Література . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 415
Перспективи вивчення тенденцій розвитку сучасної
української мови . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 427
Summary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 436

Бренд

Карпіловська Є.А.

Отзывы

Отзывов пока нет.

Будьте первым, кто оставил отзыв на “Вплив суспільних змін на розвиток української мови”