//Азербайджанська мова

Азербайджанська мова

150.00

Рафік Манаф оглу Новрузов, Ікрам Зіяд оглу Гасимов
Азербайджанська мова : [навч. посібн.] / Рафік Манаф оглу Новрузов, Ікрам Зіяд оглу Гасимов. – К. : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2014. – 248 с.
ISBN 978-966-489-276-3

Описание

Навчальний посібник призначений для українських студентів вищих навчальних закладів. Книга також може бути використана у вищій та середній школі, де навчання проводиться українською мовою, на курсах та в гуртках для самостійного вивчення азербайджанської мови україномовними студентами.


FONETİKA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
AZƏRBAYCAN DİLİNİN
SPESİFİK SƏSLƏRİ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
VURĞU. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
AHƏNG QANUNU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
LEKSİKOLOGİYA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
ÇOXMƏNALI SÖZLƏR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
OMONİMLƏR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
SİNONİMLƏR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
ANTONİMLƏR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
AZƏRBAYCAN DİLİ SÖZLƏRİNİN
MƏNŞƏCƏ NÖVLƏRİ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
BAŞQA DİLLƏRDƏN ALINMA SÖZLƏR . . . . . . . . . . . . . 21
MORFOLOGİYA. SÖZÜN TƏRKİBİ . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
ŞƏKİLÇİLƏRİN NÖVLƏRİ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
SÖZLƏRİN QURULUŞCA NÖVLƏRİ. . . . . . . . . . . . . . . . . 27
NİTQ HİSSƏLƏRİ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
İSİM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
CƏM İSİMLƏR (KƏMİYYƏT KATEQORİYASI). . . . . . . . 32
ƏVƏZLİKLƏR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
ŞƏXS ƏVƏZLIKLƏRİ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
İŞARƏ ƏVƏZLİKLƏRİ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
İSMİ XƏBƏR (XƏBƏRLİK KATEQORİYASI) . . . . . . . . . . 37
BƏLİ // HƏ, YOX//XEYR, DEYİL – SÖZLƏRİ. . . . . . . . . . 41
İSİMLƏRİN HALLANMASI. HAL KATEQORİYASI . . . . . 44
ADLIQ HAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
YİYƏLİK HAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
MƏNSUBİYYƏT KATEQORİYASI. İSİMLƏRİN
MƏNSUBİYYƏTƏ GÖRƏ DƏYİŞMƏSİ . . . . . . . . . . . . . . 49
VAR, YOXDUR SÖZLƏRİ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
YERLİK HAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
SİFƏT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
SİFƏTİN MÜQAYİSƏ DƏRƏCƏLƏRİ . . . . . . . . . . . . . . . . 63
FEL. MƏSDƏR FORMASI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
FELİN ƏMR FORMASI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
FELİN ZAMANLARI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
FELİN ŞƏXS ŞƏKİLÇİLƏRİ-. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
İNDİKİ ZAMAN-. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
KEÇMİŞ ZAMAN- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
MƏSDƏRİN HALLANMASI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
YÖNLÜK HAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88
TƏSİRLİ VƏ TƏSİRSİZ FELLƏR. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89
İSMİN TƏSİRLİK HALI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91
ÇIXIŞLIQ HAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96
SAY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
SAYLARIN MƏNACA NÖVLƏRİ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102
VAXTIN SAATLA TƏYİNİ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103
FELİN FORMALARI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109
FELİN ARZU FORMASI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109
FELİN VACİB FORMASI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111
FELIN LAZIM FORMASI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112
FELİN ŞƏRT FORMASI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113
FELİ SİFƏT. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116
FRAZEOLOJİ BİRLƏŞMƏLƏR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125
FELİ BAĞLAMA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130
FELİN BACARIQ ŞƏKLİ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133
ƏVƏZLİKLƏR VƏ ONLARIN HALLANMASI – . . . . . . . 135
İDİ, İMİŞ FORMALARI (FELİN MÜRƏKKƏB
ZAMAN FORMASI) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144
ZƏRF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154
QOŞMA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158
BAĞLAYICILAR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164
MODAL SÖZLƏR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168
ƏDAT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171
SİNTAKSİS. CÜMLƏ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173
CÜMLƏNİN MƏQSƏD VƏ İNTONASİYAYA
GÖRƏ NÖVLƏRİ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173
NİDA CÜMLƏLƏRİ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175
CÜMLƏNİN QURULUŞCA NÖVLƏRİ . . . . . . . . . . . . . . 176
SADƏ CÜMLƏDƏ SÖZ SIRASI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177
XİTAB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180
TƏRCÜMƏ ÜÇÜN MATERİALLAR. . . . . . . . . . . . . . . . . 181
OXU MƏTNLƏRİ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191
QAZET MATERİALLARINA AİD NÜMUNƏLƏR . . . . . . 235
ÇOX İŞLƏNİNƏN İFADƏLƏR. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 237

Бренд

Новрузов Рафік Манаф оглу

Отзывы

Отзывов пока нет.

Будьте первым, кто оставил отзыв на “Азербайджанська мова”