//Основи красномовства

Основи красномовства

150.00

Грицаєнко Л.М.
Основи красномовства: навчальний посібник / Л.М. Грицаєнко. – Видання 2-ге, доповнене. – К: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2018. – 260 с.
ISBN 978-617-7349-71-5

Описание

У навчальному посібнику розглянуто історичні етапи розвитку красномовства та роль мистецтва слова в житті людини, суспільства. Теоретичний і практичний матеріал структуровано у два змістові модулі. У теоретичній частині через морально-етичний аспект подано розвиток мистецтва слова з найдавніших часів до часів імператорського Риму та розкрито особливості вітчизняного красномовства.
Практична частина містить плани семінарських занять, запитання для самоконтролю, теми наукових повідомлень та індивідуальні проблемні завдання. У посібнику подано ілюстративний матеріал з промов ораторів різних
епох, з художніх та публіцистичних творів митців слова.
Розраховано на широку аудиторію педагогів, здобувачів вищої освіти і всіх, хто любить і шанує рідне слово,  цікавиться ораторським мистецтвом та жанрами красномовства.

Передмова………………………………………………………………………… 5
Змістовий модуль 1
ВИНИКНЕННЯ ТА РОЗВИТОК КРАСНОМОВСТВА
У СТАРОДАВНЬОМУ СВІТІ ТА КРАЇНАХ ЗАХІДНОЇ ЄВРОПИ
1.1 ТЕОРЕТИЧНИЙ БЛОК
1.1.1 Концепція Слова у контексті вивчення дисципліни «Основи
красномовства». Види ораторського мистецтва …………………………………….. 7
1.1.2 Магія Слова на зорі розвитку людства ……………………………………… 20
1.1.3 Мистецтво слова у Стародавній Греції ……………………………………… 30
1.1.4 Римський період античного красномовства ………………………………. 52
1.2 ПРАКТИЧНИЙ БЛОК. Плани семінарських занять, завдання для
самоконтролю та індивідуальної роботи
1.2.1 «Основи красномовства» як гуманітарна наука і навчальна
дисципліна ……………………………………………………………………………………………. 69
1.2.2 Поняття про види ораторського мистецтва ……………………………….. 75
1.2.3 Розвиток красномовства у Стародавньому світі ………………………… 81
1.2.4 Виникнення і розвиток мистецтва слова у Стародавній Греції ……… 87
1.2.5 Визначні оратори Стародавньої Греції ……………………………………… 92
1.2.6 Римський період античного красномовства ………………………………. 98
1.2.7 Ораторське мистецтво епохи Середньовіччя …………………………….. 104
1.2.8 Розвиток красномовства в епоху Відродження
і Просвітництва …………………………………………………………………………………….. 109
1.2.9 Ораторське мистецтво кінця XІX – XXІ століть.
Неориторика …………………………………………………………………………………………. 112
1.3 ТЕСТИ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ
1.3.1 Тема: «Основи красномовства». Розділи та основні поняття
класичної риторики. Види красномовства ……………………………………………… 117
1.3.2 Тема: Розвиток красномовства у Стародавньому світі ………………. 120
1.3.3 Тема: Виникнення і розвиток ораторського мистецтва у
Стародавній Греції ……………………………………………………………………………….. 124
1.3.4 Тема: Римський період античного красномовства …………………….. 131
Змістовий модуль 2
ВИНИКНЕННЯ ТА ЕТАПИ РОЗВИТКУ КРАСНОМОВСТВА
У СЛОВ’ЯНСЬКОМУ СВІТІ
2.1 ТЕОРЕТИЧНИЙ БЛОК
2.1.1 Красномовство дохристиянського періоду та епохи
Київської Русі ………………………………………………………………………………………. 135
2.1.2 Віхи розвитку красного письменства та усної проповіді
в ХІV – поч. XVІІІ століть …………………………………………………………………… 150
2.2 ПРАКТИЧНИЙ БЛОК. Плани семінарських занять, завдання для
самоконтролю та індивідуальної роботи
2.2.1 Красномовство епохи Київської Русі ………………………………………… 175
2.2.2 Історичний шлях розвитку мистецтва слова у ХІV – XVІІ ст.
Визначні проповідники – полемісти ………………………………………………………
179
2.2.3 Особливості розвитку красномовства в XVІІ –
XVІІІ століттях ……………………………………………………………………………………..
185
2.2.4 Найвидатніші представники ораторського мистецтва
в XVІІ – XVІІІ століттях ………………………………………………………………………..
189
2.2.5 Світочі людського духу, митці красномовства XVІІІ –
поч. ХІХ століть …………………………………………………………………………………….
194
2.2.6 Визначні культурні діячі, пропагандисти українського
мистецького слова в ХІХ – на поч. ХХ століть ……………………………………….
197
2.2.7 Становлення і розвиток красномовства в ХІХ –
на поч. ХХ століть ………………………………………………………………………………..
203
2.2.8 Відродження і трагізм долі українського слова в ХХ ст…………….. 206
2.2.9 Особливості красномовства ХХ – ХХІ століть. Формування
духовної культури особистості у ХХI ст. ………………………………………………
214
2.3 ТЕСТИ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ
2.3.1 Тема: Історичний шлях розвитку українського слова
(Київська Русь – поч. XVІІІ ст.) ……………………………………………………………..
221
2.3.2 Тема: Розвиток красномовства на Україні кінця XVІІІ –
початку ХХІ століть ………………………………………………………………………………
228
КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ ………………………………………………………………..
235
ГЛОСАРІЙ …………………………………………………………………………………………… 238
ВІДПОВІДІ НА ТЕСТИ ………………………………………………………………………… 253
СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ …………………………………….. 254

Бренд

Грицаєнко Л.М.

Отзывы

Отзывов пока нет.

Будьте первым, кто оставил отзыв на “Основи красномовства”