//Лінгвістична відносність і проблеми перекладу філософської термінології: лінгвокогнітивний підхід

Лінгвістична відносність і проблеми перекладу філософської термінології: лінгвокогнітивний підхід

250.00

Кудрявцева Н.С.
Лінгвістична відносність і проблеми перекладу філософської термінології: лінгвокогнітивний підхід : Монографія. – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго,
2017. – 468 с.

ISBN 978-966-489-413-2

Описание

Монографію присвячено аналізові проблеми співвідношення мислення і мови в аспекті теорії лінгвістичної відносності – міждисциплінарного напряму наукових досліджень, який на початку XXI ст. перетворився на масштабний когнітивно-антропологічний проект, здійснюваний у межах сучасної когнітивної лінгвістики. На
матеріалі філософських та релігійно-філософських, а також почасти й наукових текстів, використовуючи дані слов’янських, германських і низки давніх мов, авторка простежує, у який саме спосіб особливості семантики тієї чи іншої мови відбиваються в осмисленні основоположних філософських понять і впливають на розвиток відповідних філософських і наукових концепцій.
Окреме місце посідає висвітлення питання про переклад філософських термінів, розташоване авторкою у когнітивно-релятивістській площині, що виявляє проблематичність їх повного відтворення іншими мовами і виступає ще одним свідченням на користь впливу мови на філософський світогляд. Пропонується герменевтична модель перекладу філософських термінів, побудована за принципами лінгвокогнітивного підходу, що надає можливість відтворення філософської термінології з урахуванням її конкретно-мовної специфічності.
Для філологів-фахівців із загального мовознавства, когнітивної лінгвістики, перекладознавства, дослідників мови філософії й мови науки, філософів, культурологів, усіх, хто цікавиться функціонуванням мови як засобу  відображення й формування мислення й інструменту пізнання дійсності.

ПЕРЕДМОВА ………………………………………………………………………… 8
РОЗДІЛ 1. ГІПОТЕЗА ЛІНГВІСТИЧНОЇ ВІДНОСНОСТІ
В ПАРАДИГМІ СУЧАСНОЇ КОГНІТИВНОЇ
ЛІНГВІСТИКИ …………………………………………………………………. 11
1.1. Теоретико-методологічні проблеми дослідження лінгвістичної
відносності в межах когнітивного підходу до мови ……………. 13
1.1.1. Лінгвістична відносність: варіанти інтерпретації ………. 14
1.1.2. Прояви уорфіанського ефекту в основних когнітивних
доменах: структурна відносність ……………………………………….. 26
1.1.2.1. Домен простору …………………………………………….. 36
1.1.2.2. Домен часу ……………………………………………………. 40
1.1.2.3. Домен руху ……………………………………………………. 43
1.1.2.4. Домен причини ……………………………………………… 45
1.2. Проблема перекладності в світлі лінгвістичного релятивізму …. 52
1.3. Лінгвістична відносність на дискурсивному рівні:
онтологічні категорії філософії ………………………………………………… 66
РОЗДІЛ 2. МЕТОДОЛОГІЯ КОНЦЕПТУАЛЬНОГО
АНАЛІЗУ ЛЕКСИКИ З ФІЛОСОФСЬКО-
КАТЕГОРІАЛЬНИМ ЗНАЧЕННЯМ:
КОГНІТИВНО-РЕЛЯТИВІСТСЬКИЙ ПІДХІД ………………….. 86
2.1. Універсальне та варіативне в мисленні і мові …………………….. 88
2.2. Лінгвокогнітивні засади міжмовного концептуального
варіювання ……………………………………………………………………….. 99
2.2.1. Конструювання значення і ментальні конструкти ……… 99
2.2.2. Методика лексичних концептів і когнітивних
моделей у діахронічному вимірі ……………………………………….. 105
2.3. Стосунок методики лексичних концептів і когнітивних
моделей до теорії концептуальної метафори
і семантики фреймів …………………………………………………………. 116
РОЗДІЛ 3. КОНСТРУЮВАННЯ ЗНАЧЕННЯ НАЙМЕНУВАНЬ
ОНТОЛОГІЧНИХ КАТЕГОРІЙ ФІЛОСОФІЇ В ДАВНІХ
І СУЧАСНИХ МОВАХ …………………………………………………….. 124
3.1. Концептуальна організація категорії простору ………………….. 126
3.1.1. Концептуальні структури номінативної бази
давньоіндійських позначень простору ………………………………. 128
3.1.2. Концептуальні структури номінативної бази
грецьких позначень простору …………………………………………… 139
3.1.3. Концептуальні структури номінативної бази
латинських позначень простору ……………………………………….. 145
3.1.4. Концептуальна структура номінативної бази
німецького позначення простору ………………………………………. 150
3.1.5. Концептуальні структури номінативної бази
слов’янських позначень простору …………………………………….. 153
3.2. Концептуальна організація категорії часу …………………………. 158
3.2.1. Концептуальні структури номінативної бази
давньоіндійських позначень часу ……………………………………… 159
3.2.2. Концептуальні структури номінативної бази
грецьких позначень часу ………………………………………………….. 163
3.2.3. Концептуальна структура номінативної бази
латинського позначення часу ……………………………………………. 168
3.2.4. Концептуальні структури номінативної бази
германських позначень часу …………………………………………….. 172
3.2.5. Концептуальні структури номінативної бази
слов’янських позначень часу ……………………………………………. 177
3.3. Концептуальна організація категорії руху …………………………. 188
3.3.1. Концептуальна структура номінативної бази
давньоіндійського позначення руху ………………………………….. 189
3.3.2. Концептуальні структури номінативної бази
грецьких позначень руху ………………………………………………….. 192
3.3.3. Концептуальна структура номінативної бази
латинського позначення руху …………………………………………… 196
3.3.4. Концептуальна структура номінативної бази
німецького позначення руху …………………………………………….. 202
3.3.5. Концептуальні структури номінативної бази
слов’янських позначень руху ……………………………………………. 206
3.4. Концептуальна організація категорії причини …………………… 214
3.4.1. Концептуальна структура номінативної бази
давньоіндійського позначення причини ……………………………. 217
3.4.2. Концептуальна структура номінативної бази
грецького позначення причини …………………………………………. 223
3.4.3. Концептуальна структура номінативної бази
латинського позначення причини ……………………………………… 228
3.4.4. Концептуальна структура номінативної бази
німецького позначення причини ………………………………………. 232
3.4.5. Концептуальна структура номінативної бази
слов’янських позначень причини ……………………………………… 236
РОЗДІЛ 4. МОВНОФІЛОСОФСЬКА КАРТИНА СВІТУ
В ДАВНІХ І СУЧАСНИХ МОВАХ: ФІЛОСОФСЬКІ
КАТЕГОРІЇ У ФРЕЙМАХ ІНТЕРПРЕТАЦІЇ …………………….. 247
4.1. Мовні ідеології та діалектика структурної і дискурсивної
відносностей ……………………………………………………………………. 249
4.2. Концепція мовнофілософської картини світу як реалізація
уорфіанського ефекту на рівні дискурсу …………………………… 265
4.2.1. Мовнофілософська картина світу на перетині
наївних та метафізичних уявлень про світ …………………………. 266
4.2.2. Роль метафоризації в створенні мовнофілософської
картини світу …………………………………………………………………… 270
4.3. Філософські картини світу на тлі давніх і сучасних мов …….. 279
4.3.1. Давньоіндійська мовнофілософська картина світу ……. 283
4.3.2. Мовнофілософська картина світу періоду античності …. 290
4.3.3. Латинська мовнофілософська картина світу …………….. 299
4.3.4. Мовнофілософські картини світу в термінах
сучасних мов ……………………………………………………………………. 306
РОЗДІЛ 5. ПЕРЕКЛАД ФІЛОСОФСЬКИХ ТЕРМІНІВ
У КОГНІТИВНО-РЕЛЯТИВІСТСЬКОМУ КОНТЕКСТІ ………. 326
5.1. Лінгвокогнітивний різновид інтерпретаційного підходу
до проблем перекладу і поняття еквівалентності ……………… 328
5.2. Теоретико-методологічні засади перекладу філософських
термінів в аспекті лінгвістичної відносності ……………………. 344
5.2.1. Мовно-культурна специфічність
філософського твору ………………………………………………………. 344
5.2.2. Когнітивно-ономасіологічний підхід до перекладу
філософських термінів ……………………………………………………. 350
5.2.2.1. Типологія проблем перекладу і тенденції
їх розв’язання ………………………………………………………….. 354
5.2.2.2. Когнітивно-ономасіологічні параметри
відтворення філософської термінології ……………………… 356
5.3. Герменевтична модель перекладу філософських термінів …. 368
5.3.1. Герменевтика як загальна стратегія перекладу ……….. 369
5.3.2. Координати процесу трансфокації в герменевтичній
моделі перекладу філософських термінів ………………………… 375
5.3.3. Способи відтворення філософських термінів
у межах герменевтичної моделі ………………………………………. 387
ВИСНОВКИ …………………………………………………………………………. 406
Перелік умовних скорочень ……………………………………………………. 417
Список використаних словників ……………………………………………… 418
Список використаної літератури …………………………………………….. 421
Список філософських першоджерел та джерел
ілюстративного матеріалу ………………………………………………………. 457
Тематичний покажчик ……………………………………………………………. 464

Бренд

Кудрявцева Н.С.

Отзывы

Отзывов пока нет.

Будьте первым, кто оставил отзыв на “Лінгвістична відносність і проблеми перекладу філософської термінології: лінгвокогнітивний підхід”