//Граматика сучасної української літературної мови. Морфологія

Граматика сучасної української літературної мови. Морфологія

350.00

Граматика сучасної української літературної мови. Морфологія [автори: І. Р. Вихованець, К. Г. Городенська, А. П. Загнітко, С. О. Соколова; за ред. К. Г. Городенської]. – К. : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2017. – 752 с.
ISBN 978-966-489-380-7

Описание

У цій праці вперше цілісно описано морфологічну систему і структуру сучасної української літературної мови на теоретичних засадах функційно-категорійної граматики. Характеристика частиномовних і нечастиномовних класів одиниць, типів та функцій морфологічних категорій ґрунтується на широкому фактичному матеріалі, залученому з усіх функційно-стильових різновидів мови, і багаторічних напрацюваннях академічної та вишівської науки, що посприяло об’єктивності й повноті морфологічного опису. Він задовольняє найрізноманітніші потреби сучасної української мовної практики.
Для мовознавців, викладачів і студентів філологічних факультетів, учителів та учнів, усіх, хто хоче глибше пізнати морфологічну будову української літературної мови.

Передмова . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
ОСНОВНІ ПИТАННЯ МОРФОЛОГІЇ
1. Предмет морфології . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
2. Морфологічні одиниці . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
2.1.Частини мови як основні морфологічні одиниці . . . . . . . . . . . . . 25
2.1.1. Принципи класифікації частин мови . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
2.1.1.1. Дієслівно-іменниковий граматичний тип
української мови . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
2.1.1.2. Проблема займенникових слів. Займенникові
слова в системі частин мови . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
2.2. Нечастиномовні слова-морфеми і слова-речення . . . . . . . . . . . . 38
2.3. Ступені і різновиди взаємопереходу частин мови . . . . . . . . . . . 45
3. Поняття граматичної категорії і грамеми . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
3.1. Типи граматичних категорій . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
4. Закінчення як словозмінний афікс . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
5. Словозмінна морфеміка . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
6. Слово, лексема, словоформа і форма слова . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
7. Поняття морфологічної парадигми . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
8. Способи вираження граматичних значень . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
8.1. Елементи аналітичного вираження граматичних значень . . . . . 65
9. Зв’язок морфології зі словотвором та синтаксисом . . . . . . . . . . . . . . 66
ІМЕННИК
1. Іменник у системі частин мови. Іменник як одна із центральних
частин мови . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
2. Семантична характеристика іменника. Первинні
і вторинні іменники . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
3. Лексико-граматичні розряди іменника . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
4. Морфологічні категорії іменника . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
4.1. Морфолого-синтаксична категорія відмінка . . . . . . . . . . . . . . . . 82
4.1.1. Кількість відмінків в українській мові . . . . . . . . . . . . . . . . . 89
4.1.2. Семантико-синтаксичні, формально-синтаксичні
та комунікативні функції називного відмінка . . . . . . . . . . . . . . . . 91

4.1.3. Первинні і вторинні функції знахідного відмінка . . . . . . . . 95
4.1.4. Транспозиційна природа родового відмінка . . . . . . . . . . . 100
4.1.5. Напівпериферійний давальний відмінок . . . . . . . . . . . . . . 102
4.1.6. Семантико-граматична своєрідність орудного відмінка . . 104
4.1.7. Кличний відмінок . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107
4.1.8. Місцевий відмінок і прийменники . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109
4.1.9. Внутрішня і зовнішня транспозиція відмінкових форм . . 113
4.2. Категорія роду іменника . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117
4.2.1. Кваліфікаційні ознаки категорії роду іменників,
її статус та класифікаційні засади . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117
4.2.2. Категорійність роду і система лексико-граматичних
розрядів та семантичних категорій іменників . . . . . . . . . . . . . . . 121
4.2.2.1. Категорія роду і категорія особи . . . . . . . . . . . . . . . . . 123
4.2.2.2. Морфологічний рід і значення статі . . . . . . . . . . . . . . 124
4.2.2.3. Категорія роду і лексико-граматичний розряд
недорослості . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130
4.2.3. Закономірності поділу іменників на морфологічні роди . . 131
4.2.3.1. Морфологічна мотивація роду . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131
4.2.3.2. Синтаксичне вираження морфологічного
роду іменників . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132
4.2.3.3.Парадигматика і синтагматика морфологічного
роду іменників . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134
4.2.3.4. Співвідносність іменників чоловічого
і жіночого роду . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137
4.2.3.5. Іменники з омонімією форм роду . . . . . . . . . . . . . . . . 144
4.2.3.6. Диференціація за родами іменників з основою
на м’який приголосний . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146
4.2.3.7. Особливості морфологічного значення роду
іменників-пейоративів . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149
4.2.3.8. Особливості категорійної семантики роду іменників
нульової відміни . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150
4.2.3.8.1. Статус іменників нульової відміни в загальній
структурі іменникових слів . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150
4.2.3.8.2. Диференційні та класифікаційні ознаки
іменників нульової відміни . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151
4.2.3.8.3. Категорійність роду іменників нульової відміни 152
4.2.3.8.3.1. Родова диференціація іменників нульової
відміни – назв істот . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152
4.2.3.8.3.2. Родова диференціація іменників нульової
відміни – назв неістот . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154
4.2.3.8.3.3. Динамічні тенденції в родовій диференціації
іменників нульової відміни – назв неістот . . . . . . . . . . . 155
4.2.3.8.3.4. Мовна норма і родова диференціація
іменників нульової відміни – найменувань неістот . . . 158
4.2.3.8.3.5. Родова диференціація абревіатур . . . . . . . . . 160
4.2.3.8.3.6. Родова належність іменників нульової
відміни – власних географічних назв, найменувань
видань засобів масової інформації . . . . . . . . . . . . . . . . . 160
4.3. Категорія числа іменника . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161
4.3.1. Кваліфікаційні ознаки морфологічної категорії числа
іменників . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161
4.3.2. Засоби вираження категорійної семантики числа
іменників . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166
4.3.3. Статус морфологічної категорії числа . . . . . . . . . . . . . . . . 167
4.3.4. Структурування категорійної семантики числа . . . . . . . . . 168
4.3.4.1. Категорійна семантика однини . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170
4.3.4.2. Категорійна семантика множини . . . . . . . . . . . . . . . . . 172
4.3.4.3. Категорійна семантика двоїни . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177
4.3.4.4. Напрями активізації та нейтралізації семантики
однини і множини . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178
4.3.5. Сполучувальні особливості іменникових форм числа . . . 179
4.3.6. Числова семантика іменників нульової відміни . . . . . . . . 182
4.3.7. Морфологічна категорія числа іменників і лексеми
зі значенням кількості . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183
4.4. Категорія істот / неістот . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187
4.5. Іменник і категорія особи . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189
4.6. Морфологічні і словотвірні категорії іменника . . . . . . . . . . . . . 190
4.7. Типи відмінювання іменників . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195
4.7.1. Власне-іменниковий тип відмінювання.
Поділ на відміни . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 196
4.7.2. Прикметниковий тип відмінювання іменників . . . . . . . . . 208
4.7.3. Різновідмінювані іменники . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 210
4.7.4. Динамічні процеси в іменниковому відмінюванні . . . . . . 212
4.7.5. Основні парадигми іменників нульової відміни . . . . . . . . 214
4.7.6. Особливості відмінювання множинних іменників . . . . . . 217
4.7.7. Роль наголосу у відмінюванні іменників . . . . . . . . . . . . . . 220
5. Займенникові іменники . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 225
5.1. Особові займенникові іменники . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 229
5.2. Зворотні займенникові іменники . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 236
5.3. Питальні займенникові іменники . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 238
5.4. Відносні займенникові іменники . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 239
5.5. Неозначені займенникові іменники . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 241
5.6. Узагальнювальні займенникові іменники . . . . . . . . . . . . . . . . . 243
5.7. Відмінювання займенникових іменників . . . . . . . . . . . . . . . . . . 245
6. Перехід інших частин мови в іменники (субстантивація) . . . . . . . . 251
7. Іменник та інфінітив . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 255
ПРИКМЕТНИК
1. Прикметник як периферійна частина мови . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 259
2. Семантико-синтаксична характеристика прикметника. Первинні
і вторинні прикметники . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 262
3. Залежний характер прикметникових категорій відмінка,
числа та роду . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 268
3.1. Кількість відмінкових грамем прикметника . . . . . . . . . . . . . . . 271
4. Типи словозмінних парадигм прикметників . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 273
5. Морфологічні і словотвірні категорії прикметника . . . . . . . . . . . . . 276
6. Міжрівнева (морфолого-синтаксико-словотвірна) категорія
ступенів порівняння прикметників . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 283
7. Перехід інших частин мови у прикметник (ад’єктивація) . . . . . . . . 287
7.1. Дієприкметник як віддієслівний прикметник . . . . . . . . . . . . . . 292
8. Займенникові прикметники . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 297
8.1. Присвійні займенникові прикметники . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300
8.2. Вказівні займенникові прикметники . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 301
8.3. Питальні займенникові прикметники . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 302
8.4. Відносні займенникові прикметники . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 302
8.5. Неозначені займенникові прикметники . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 303
8.6. Означальні займенникові прикметники . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 304
8.7. Узагальнювальні займенникові прикметники . . . . . . . . . . . . . . 304
8.8. Ототожнювальні займенникові прикметники . . . . . . . . . . . . . . 305
9. Відмінювання займенникових прикметників . . . . . . . . . . . . . . . . . . 306
9.1. Відмінювання присвійних займенникових прикметників . . . . 307
9.2. Відмінювання питальних і відносних займенникових
прикметників . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 309
9.3. Відмінювання заперечно-узагальнювальних і неозначених
займенникових прикметників . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 310
9.4. Відмінювання вказівних займенникових прикметників . . . . . . 312
9.5. Відмінювання означальних займенникових прикметників . . . 314
9.6. Відмінювання стверджувально-узагальнювальних
займенникових прикметників . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 315
9.7. Відмінювання ототожнювальних займенникових
прикметників . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 316
ЧИСЛІВНИК
1. Особливості частиномовної природи числівника . . . . . . . . . . . . . . . 318
2. Семантичні розряди числівників . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 325
2.1. Власне-кількісні числівники . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 326
2.2. Збірні числівники . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 328
2.3. Дробові числівники . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 331
2.3.1. Числівники пів, півтора, півтори, півтораста . . . . . . . . 333
2.4. Неозначено-кількісні числівники . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 335
3. Структурно-морфологічні розряди числівників . . . . . . . . . . . . . . . . 337
4. Морфологічні категорії числівників . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 339
4.1. Нівеляція категорії роду як характерна риса числівників . . . . 340
4.2. Обмеженість формального та значеннєвого протиставлення
однини і множини в числівниках . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 343
4.3. Особливості категорії відмінка в числівниках . . . . . . . . . . . . . 344
5. Характер сполучуваності числівників з іменниками . . . . . . . . . . . . 346
6. Відмінювання числівників . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 348
6.1. Наголошування числівників під час словозміни . . . . . . . . . . . . 357
7. Синтаксичні функції числівників . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 359
8. Займенникові числівники . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 361
8.1. Відмінювання займенникових числівників . . . . . . . . . . . . . . . . 363
ДІЄСЛОВО
1. Дієслово як центральна частина мови . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 364
2. Первинні і вторинні дієслова . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 366
3. Морфологічні, синтаксичні та аналітичні дієслова . . . . . . . . . . . . . 367
4. Семантико-граматичні ознаки дієслівних утворень . . . . . . . . . . . . . 372
5. Граматичні категорії дієслова . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 375
5.1. Власне-дієслівні граматичні категорії . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 376
5.1.1. Граматична категорія часу дієслова . . . . . . . . . . . . . . . . . . 376
5.1.1.1. Транспозиція грамем часу . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 382
5.1.1.2. Зв’язок категорій часу і виду . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 384
5.1.2. Категорія способу дієслова . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 385
5.1.2.1. Особливості транспозиції форм способів дієслова . . 393
5.1.3. Категорія виду як власне-дієслівна категорія мішаного
типу . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 394
5.1.3.1. Творення видових пар . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 396
5.1.3.2. Непарновидові (одновидові) дієслова . . . . . . . . . . . . . 399
5.1.3.3. Двовидові дієслова . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 401
5.1.3.4. Видові протиставлення нових і реактуалізованих
дієслів . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 404
5.2. Невласне-дієслівні граматичні категорії . . . . . . . . . . . . . . . . . . 407
5.2.1. Категорія особи дієслова . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 407
5.2.1.1. Дієслова неповної особової парадигми . . . . . . . . . . . 409
5.2.1.2. Одноособові (безособові) дієслова . . . . . . . . . . . . . . . 412
5.2.2. Категорія числа дієслова . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 413
5.2.3. Категорія роду дієслова . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 414
6. Категорія родів дієслівної дії (РДД) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 415
6.1. Поняття РДД . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 415
6.2. Система РДД у сучасній українській мові . . . . . . . . . . . . . . . . . 416
6.3. Власне-фазові значення РДД . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 419
6.3.1. РДД зі значенням початку дії . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 419
6.3.2. РДД зі значенням певної тривалості дії . . . . . . . . . . . . . . . 421
6.3.3. РДД зі значенням результату (завершення) дії . . . . . . . . . 422
6.4. Власне-кількісні РДД . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 425
6.4.1. РДД зі значенням високої інтенсивності (НДВ) . . . . . . . . 425
6.4.2. РДД зі значенням зниженої інтенсивності (НДВ) . . . . . . 426
6.5. РДД кратності . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 427
6.5.1. РДД зі значенням одноразового вияву дії . . . . . . . . . . . . . . 427
6.5.2. Дієслова зі значенням багаторазового повторення дії . . . 429
6.6. РДД на основі кількох класифікаційних ознак . . . . . . . . . . . . . 429
6.6.1. Фазові (результативні) РДД, орієнтовані на іншу
дію (ДВ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 429
6.6.2. Фазово-кількісні РДД (ДВ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 432
6.6.3. Інтенсивно-кратні РДД . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 440
6.6.4. Багатократно-дистрибутивний (взаємний) РДД . . . . . . . . 441
7. Морфолого-словотвірно-синтаксична категорія перехідності /
неперехідності дієслова . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 442
8. Категорія стану дієслова як морфолого-словотвірно-синтаксична
категорія . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 445
9. Категорійний статус валентності дієслова . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 450
9.1. Власне-семантична і формально-синтаксична валентність
дієслова . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 451
9.2. Валентні класи дієслів . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 454
9.2.1. Одновалентні дієслова . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 455
9.2.2. Двовалентні дієслова . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 456
9.2.3. Тривалентні дієслова . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 457
9.2.4. Чотиривалентні дієслова . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 462
9.2.5. П’ятивалентні дієслова . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 465
9.2.6. Шести- та семивалентні дієслова . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 465
10. Словозміна дієслів . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 466
10.1. Особливості дієслівних основ і флексій . . . . . . . . . . . . . . . . . 468
10.2. Поділ дієслів на дієвідміни . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 474
11. Дві основи дієслова. Поняття про клас дієслів . . . . . . . . . . . . . . . . 475
11.1. Класи дієслів української мови . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 477
12. Наголошування дієслів . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 479
13. Інфінітив як специфічне міжчастиномовне утворення . . . . . . . . . 481
14. Предикативні форми на -но, -то як дієслівне утворення . . . . . . . 484
15. Аналітичні дієприкметникові форми як дієслівні утворення . . . . 486
16. Перехід інших частин мови в дієслово (вербалізація) . . . . . . . . . . 488
ПРИСЛІВНИК
1. Прислівник як найпериферійніша частина мови . . . . . . . . . . . . . . . 493
2. Синтетичні та аналітичні прислівники . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 495
3. Займенникові прислівники . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 497
4. Морфологічна безкатегорійність і одноформність прислівника . . . 504
5. Семантико-синтаксичні розряди прислівників . . . . . . . . . . . . . . . . . 506
5.1. Означальні прислівники . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 507
5.1.1. Якісно-означальні прислівники . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 507
5.1.2. Прислівники міри й ступеня . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 510
5.1.3. Означальні просторові прислівники . . . . . . . . . . . . . . . . . . 513
5.1.4. Означальні часові прислівники . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 514
5.1.5. Якісно-відносні прислівники . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 515
5.2. Обставинні прислівники . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 516
5.2.1. Семантичні групи обставинних прислівників . . . . . . . . . . 518
5.2.1.1. Обставинні прислівники зі значеннями місця
та напрямку . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 518
5.2.1.2. Обставинні прислівники часу . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 521
5.2.1.3. Обставинні прислівники причини . . . . . . . . . . . . . . . . 524
5.2.1.4. Обставинні прислівники мети . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 527
5.2.1.5. Обставинні прислівники умови . . . . . . . . . . . . . . . . . . 528
5.2.1.6. Обставинні прислівники з допустовим значенням . . 528
5.3. Прислівники способу дії . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 529
5.4. Модальні прислівники . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 535
6. Дієприслівник як віддієслівний обставинний прислівник . . . . . . . . 539
7. Категорія ступенів порівняння прислівників . . . . . . . . . . . . . . . . . . 544
8. Синтаксичні функції прислівників . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 547
8.1. Первинні (власне-прислівникові) формально-синтаксичні
функції . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 547
8.1.1. Функція детермінантного другорядного члена речення . . 547
8.1.1.1. Функція детермінантного другорядного члена
речення обставинних прислівників . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 547
8.1.1.2. Детермінантна функція означальних просторових
і часових прислівників . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 550
8.1.1.3. Детермінантна функція модальних прислівників . . . 551
8.1.2. Функція прислівного некерованого другорядного члена
речення . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 552
8.1.2.1. Функція прислівного некерованого другорядного
члена якісно-означальних та якісно-відносних
прислівників . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 552
8.1.2.2. Прислівники міри й ступеня в позиції прислівного
некерованого другорядного члена речення . . . . . . . . . . . . . . . 554
8.1.2.3. Функція прислівного некерованого другорядного
члена прислівників способу дії . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 556
8.1.3. Функція прислівного керованого другорядного члена
речення обставинних та означальних просторових
прислівників . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 557
8.2. Вторинні формально-синтаксичні функції прислівників . . . . . 559
8.2.1. Формально-синтаксична функція присудка прислівників
у двоскладних реченнях . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 559
8.2.1.1. Прислівниковий складений присудок двоскладних
речень з інфінітивним підметом . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 560
8.2.1.2. Прислівниковий складений присудок двоскладних
речень з іменниковим підметом . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 562
8.2.1.3. Прислівниковий складений присудок двоскладних
речень із займенниковим підметом . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 563
8.2.2. Функція головного члена односкладного речення
означальних та модальних прислівників . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 564
8.2.3. Присубстантивна позиція прислівників
в неелементарних реченнях . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 566
8.2.4. Позиція підмета – найпериферійніша частиномовна
формально-синтаксична позиція прислівника . . . . . . . . . . . . . . . 567
8.2.5. Прислівники у функційних сферах нечастиномовних
класів одиниць . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 569
8.2.5.1. Прийменникова сфера обставинних та означальних
прислівників . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 569
8.2.5.2. Уживання прислівників у функції часток . . . . . . . . . . 571
8.2.5.3. Прислівники в ролі вигукових слів-речень . . . . . . . . 572
8.2.5.4. Функції сполучників і сполучних слів обставинних
та означальних прислівників . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 573
9. Внутрішньоприслівникові значеннєві уподібнення . . . . . . . . . . . . . 575
9.1. Набуття значень прислівників міри й ступеня . . . . . . . . . . . . . 575
9.2. Набуття значень модальних прислівників . . . . . . . . . . . . . . . . . 578
10. Перехід слів інших частин мови у прислівники (адвербіалізація) 579
10.1. Відіменникова адвербіалізація . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 580
10.2. Відприкметникова адвербіалізація . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 585
10.3. Відчислівникова адвербіалізація . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 587
10.4. Віддієслівна адвербіалізація . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 588
11. Наголошування прислівників . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 590
11.1. Наголошування означальних прислівників . . . . . . . . . . . . . . . 590
11.2. Наголошування обставинних прислівників . . . . . . . . . . . . . . . 593
СЛУЖБОВІ СЛОВА-МОРФЕМИ
1. Службові слова-морфеми як нечастиномовні класи одиниць . . . . . 594
2. Типи службових слів-морфем . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 595
2.1. Прийменник як окремий тип службових слів-морфем . . . . . . . 596
2.1.1. Первинні і вторинні прийменники . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 596
2.1.2. Семантичні типи прийменників . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 600
2.1.2.1. Просторові прийменники . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 600
2.1.2.2. Часові прийменники . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 608
2.1.2.3. Логічні прийменники . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 610
2.1.3. Власне- та невласне-прийменникові семантико-
синтаксичні функції . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 613
2.1.4. Способи творення похідних прийменників . . . . . . . . . . . . 619
2.1.4.1. Препозиціоналізація як один з основних способів
творення прийменників . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 619
2.1.4.1.1.Препозиціоналізація синтетичних прислівників . 620
2.1.4.2. Похідні прийменники як наслідок перерозкладу
в адвербіальному комплексі . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 622
2.1.4.3. «Нарощення» як спосіб творення прийменників . . . . 625
2.2. Сполучник як окремий тип службових слів-морфем . . . . . . . . 628
2.2.1. Первинні і вторинні сполучники . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 630
2.2.2. Граматичні функції сполучників . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 632
2.2.3. Сурядні сполучники . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 632
2.2.3.1. Семантичні групи сурядних сполучників . . . . . . . . . 632
2.2.3.1.1. Єднальні сполучники . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 632
2.2.3.1.2. Зіставні сполучники . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 635
2.2.3.1.3. Протиставні сполучники . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 637
2.2.3.1.4. Розділові сполучники . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 639
2.2.3.1.5. Приєднувальні сполучники . . . . . . . . . . . . . . . . . 641
2.2.3.1.6. Градаційні сполучники . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 642
2.2.4. Підрядні сполучники . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 644
2.2.4.1.Підрядні сполучники як виразники підрядного
детермінантного зв’язку . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 644
2.2.4.1.1. Причинові сполучники . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 645
2.2.4.1.2. Наслідкові сполучники . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 647
2.2.4.1.3. Часові сполучники . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 648
2.2.4.1.4. Умовні сполучники . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 650
2.2.4.1.5. Цільові сполучники . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 651
2.2.4.1.6. Допустові сполучники . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 653
2.2.4.1.7. Порівняльні сполучники . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 657
2.2.4.2. Підрядні сполучники як виразники підрядного
прислівного зв’язку . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 658
2.2.5. Сполучники сурядності-підрядності та підрядності-
сурядності . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 659
2.2.5.1. Сполучники сурядності-підрядності . . . . . . . . . . . . . . 660
2.2.5.2. Сполучники підрядності-сурядності . . . . . . . . . . . . . . 663
2.2.6. Сполучники у складному і простому реченнях . . . . . . . . . 667
2.2.7. Спеціалізована і транспозиційні сфери сполучників . . . . 669
2.2.7.1. Сполучникова спеціалізована і транспозиційна
реалізація семантико-синтаксичних відношень
у складнопідрядних реченнях . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 669
2.2.7.1.1. Власна і транспозиційні функційні сфери
порівняльних сполучників подібності . . . . . . . . . . . . . . . . 674
2.2.7.2. Сполучникова спеціалізована і транспозиційна
реалізація семантико-синтаксичних відношень
у складносурядних реченнях . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 679
2.2.7.3. Функційно-семантичні позиції пояснювальних
сполучників . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 685
2.2.8. Групи сполучників за способом уживання . . . . . . . . . . . . 693
2.2.9. Граматична взаємодія сполучників і прийменників . . . . . 694
2.2.10. Основні чинники та способи формування
сполучників складеної будови . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 698
2.3. Частки як особливий тип службових слів-морфем . . . . . . . . . . 706
2.3.1. Функційна спеціалізація часток . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 708
2.3.1.1. Частки як засоби формування комунікативних типів
речень за метою висловлення . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 709
2.3.1.2. Частки як засоби комунікативної актуалізації . . . . . . 712
2.3.2. Склад часток за походженням . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 713
2.4. Зв’я́зки як тип службових слів-морфем . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 715
2.4.1. Граматична спеціалізація зв’язок у складеному присудку
та головному членові односкладного речення . . . . . . . . . . . . . . . 719
2.4.2. Типи дієслівних зв’язок . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 721
2.4.3. Дієслівні власне- і невласне-зв’я́зки у структурі
складеного присудка . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 722
2.4.3.1. Зв’я́зкові компоненти іменного
складеного присудка . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 722
2.4.3.2. Зв’я́зкові компоненти прислівникового
складеного присудка . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 727
2.4.4. Повнозначні дієслова в ролі контекстуальних зв’язок . . . 728
СЛОВА-РЕЧЕННЯ
1. Поняття слів-речень . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 732
2. Типи слів-речень . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 732
2.1. Вигуки як нечленовані слова-речення . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 733
2.1.1. Особливості реченнєвої природи вигуків . . . . . . . . . . . . . 733
2.1.2. Функційно-семантичні типи нечленованих
вигуків-речень . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 735
2.2. Звуконаслідувальні слова-речення . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 741
2.3. Частки-речення . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 745

Бренд

Вихованець І.Р.

Городенська К.Г.

Загнітко А.П.

Соколова С.О.

Отзывы

Отзывов пока нет.

Будьте первым, кто оставил отзыв на “Граматика сучасної української літературної мови. Морфологія”