//Сучасна українська словотвірна номінація: ресурси та тенденції розвитку

Сучасна українська словотвірна номінація: ресурси та тенденції розвитку

250.00

Кислюк Л.П.

Сучасна українська словотвірна номінація: ресурси та тенденції розвитку: Монографія. – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2017. –
424 с.
ISBN 978-966-489-440-8

Описание

У монографії розглянуто сучасний стан української словотвірної номінації у трьох її взаємопов’язаних виявах: системі мови, загальній (узус) та індивідуальній (ідіолект) мовній практиці. На матеріалі нової похідної лексики, яка поповнила український лексикон за останні понад 25 років розвитку української мови в статусі державної мови незалежної України, підтверджено роль словотворення як провідного способу української номінації, чинника збереження її типологічних рис. Встановлено фрагменти мовної картини світу сучасного українця, у номінуванні яких словотворчі ресурси мови беруть найактивнішу участь, ділянки словотвірної та лексичної підсистем, що виявляють стабільну активність або демонструють динаміку у відповідь на зміни в житті українського суспільства.
Досліджено соціальні, когнітивні й комунікативні чинники впливу на вибір і реалізацію ресурсів сучасної української номінації, динаміку словотвірної норми української мови як засобу підтримання її літературного взірця.
Для мовознавців, викладачів, аспірантів, учителів і всіх, хто цікавиться проблемами розвитку української мови.

Передмова . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
1. Роль словотворення в сучасній українській номінації . . . . . . . . 13
1.1. Сучасний стан вивчення словотвірної номінації
в українській мові . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
1.2. Системність похідної лексики . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
1.2.1. Словотвірні категорії у мовній діяльності суспільства . . 31
1.2.2. Словотвірні моделі в системі словотвору . . . . . . . . . . . . . 34
1.2.3. Активні словотворчі ресурси сучасної української
номінації . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
1.3. Джерельна база та процедурний апарат аналізу
новотворів . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2. Гнучка стабільність системи словотвору як вияв стійкості
типологічних ознак української мови . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
2.1. Суфіксальні словотвірні моделі зі стабільною активністю . . . 46
2.1.1 Іменники категорії назв осіб (nomina personalia) . . . . . . . 47
2.1.2 Іменники категорії назв неосіб (nomina impersonalia) . . . 72
2.1.3. Прикметники-новотвори . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
2.1.4. Дієслова-новотвори . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89
2.2. Префіксальні словотвірні моделі зі стабільною активністю . . 93
2.2.1. Іменники . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95
2.2.2. Прикметники . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110
2.2.3. Дієслова . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121
2.3. Стабільно активні префіксально-суфіксальні /
конфіксальні моделі . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132
2.3.1. Іменники . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133
2.3.2. Прикметники . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134
2.3.3. Дієслова . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137
2.4. Стабільно активні моделі творення складних слів . . . . . . . . 138
2.4.1. Композити . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139
2.4.2. Іменники-юкстапозити . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148
2.4.3. Іменники-абревіатури . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150
2.5. Вплив аналогії на активність словотвірних моделей . . . . . . . 152
3. Активні ділянки і процеси словотвірної номінації
у сучасній мовній практиці . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155
3.1. Активізація національномовних ресурсів відображення
соціодинаміки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162
3.2. Тенденції оновлення соціально значущих фрагментів
українськомовної картини світу . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185
3.2.1. Українськомовний медіа-простір: тенденції
стабілізації інновацій . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185
3.2.2. Словотворчі ресурси оновлення когнітивного
простору сучасної української мови . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 198
3.3. Взаємодія зовнішніх та внутрішніх ресурсів
словотворення . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 211
3.3.1. Активність нової іншомовної лексики
в українському словотворенні . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 212
3.3.2. Давні запозичення як ресурс словотвірної номінації . . 231
3.3.3. Роль неосемантизмів іншомовного походження
в динамічних процесах української словотвірної номінації . . 238
3.3.4. Гібридне словотворення як вияв механізму захисту
типологічних рис української номінації . . . . . . . . . . . . . . . . . . 252
4. Роль індивідуальної мовної практики в словотвірній
номінації сучасної української мови . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 256
4.1. Авторська словотвірна номінація у текстах художнього
стилю . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 258
4.1.1. Авторське оказіональне словотворення як виразник
типологічних особливостей українського іменникового
словотвору . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 260
4.1.2. Активність окремих словотвірних моделей
як вияв авторських мовних інтенцій . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 268
4.1.3. Узуальне й оказіональне, експресія та оцінність
в авторських новотворах . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 272
4.2. Словотвірна номінація в сучасній авторській публіцистиці . . 278
4.3. Вплив авторитетних українських видань на формування
сучасного «обличчя» української літературної мови . . . . . . . . . . 286
4.4. Вплив мовної особистості на розвиток українського
сакрального стилю . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 292
5. Динаміка словотвірної норми сучасної української мови . . . . 303
5.1. Вплив соціодинаміки на словотвірну норму сучасної
української мови . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 303
5.2. Вияв тенденції націоналізації (етнізації) у динаміці
сучасної української словотвірної норми . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 312
5.2.1. Активізація/пасивізація словотвірних синонімів . . . . . 313
5.2.2. Поновлення пріоритетності національних
словотвірних моделей . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 317
5.2.3. Блокування словотвірних моделей-кальок . . . . . . . . . . . 318
5.2.4. Вплив граматичної та словотвірної норми
на формально-семантичну структуру дериватів
іншомовного походження . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 320
5.2.5. Конкурування прикметникових словотвірних моделей
у професійному лексиконі . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 321
5.2.6. Активізація творення фемінітивів і стильові
обмеження їх уживання . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 327
5.3. Вияв тенденції інтернаціоналізації (глобалізації)
у словотвірній нормі сучасної української мови . . . . . . . . . . . . . . 335
5.3.1. Конкурування запозичених та питомих ресурсів
словотворення . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 336
5.3.2. Формально-семантична й функціонально-стильова
диференціація словотворчих ресурсів у сучасній
українській номінації . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 341
5.3.3. Проблема відповідності сучасній словотвірній
нормі складних слів іншомовного походження . . . . . . . . . . . . 344
Висновки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351
Література . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 363
Джерела . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 402
Summary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 417

Бренд

Кислюк Л.П.

Отзывы

Отзывов пока нет.

Будьте первым, кто оставил отзыв на “Сучасна українська словотвірна номінація: ресурси та тенденції розвитку”