//Структура та семантика синтаксично нечленованих одиниць в українській мові

Структура та семантика синтаксично нечленованих одиниць в українській мові

250.00

Личук М. І.

Структура та семантика синтаксично нечленованих одиниць в українській мові : [монографія] / М. І. Личук. – К. : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2017. – 388 с.

ISBN 978-966-489-409-5

Описание

У монографії комплексно досліджено структуру та семантику синтаксично нечленованих одиниць в українській мові. Виокремлено синтаксично нечленовані словосполучення і синтаксично нечленовані речення на основі синтаксичної зв’язаності, структурно-семантичної цілісності та синтаксичної нечленованості. Проаналізовано структурні типи синтаксично нечленованих словосполучень, нефразеологізованих і фразеологізованих власне-нечленованих речень, напівфразеологізованих і частково фразеологізованих речень, визначено частиномовне наповнення їхніх стійких структурних схем. Запропоновано семантичні критерії виокремлення синтаксично нечленованих словосполучень, типи категорійних значень для виділення нечленованих нефразеологізованих і
фразеологізованих речень. Створено їхню семантичну типологію. Розподілено семантичні типи частково фразеологізованих речень на основі типів синтаксичних відношень між їхніми двома частинами.
Для науковців, викладачів, аспірантів та студентів філологічних спеціальностей.

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ ………………………………………… 9
ПЕРЕДМОВА …………………………………………………………………………….. 10
РОЗДІЛ 1. Теоретико-методологічні засади дослідження
синтаксично нечленованих одиниць у сучасній лінгвістиці ……… 13
1.1. Лінгвальна природа синтаксичної нечленованості ……………. 13
1.1.1. Категорія граматичної цілісності ……………………………. 13
1.1.2. Категорія синтаксичної зв’язаності ………………………… 15
1.1.3. Конститутивна ознака “синтаксична нечленованість” 20
1.1.4. Валентні потенції компонентів у синтаксично
нечленованих словосполученнях …………………………………….. 22
1.1.4.1. Змістова і функційна акореляція понять
“сполучуваність” і “валентність” ……………………………… 23
1.1.4.2. Специфіка граматичної валентності
в синтаксично нечленованих словосполученнях ……….. 26
1.1.4.3. Синсемантичність ядерного компонента ……….. 34
1.1.4.4. Валентна структура синтаксично нечленованих
словосполучень ……………………………………………………….. 44
1.2. Мовні процеси та екстраполяція синтаксичної
нечленованості …………………………………………………………………….. 47
1.2.1. Фразеологізація синтаксичних одиниць ………………….. 48
1.2.2. Синтаксична ідіоматизація ……………………………………… 54
РОЗДІЛ 2. Проблематика лінгвістичних досліджень
синтаксично нечленованих одиниць …………………………………………. 60
2.1. Терміни на позначення синтаксично нечленованих
одиниць ……………………………………………………………………………….. 60
2.1.1. Термінологійні номінації синтаксично
нечленованих словосполучень ………………………………………… 60
2.1.2. Термінологійна невпорядкованість синтаксично
нечленованих речень ………………………………………………………. 62
2.2. Проблема статусу синтаксично нечленованих
словосполучень і синтаксично нечленованих речень………………. 67
2.2.1. Синтаксично нечленовані словосполучення в історії
лінгвістичної думки ……………………………………………………….. 67
2.2.2. Синтаксично нечленовані словосполучення:
дефініція, сутнісні ознаки, функції …………………………………… 70
2.2.3. Проблема критеріїв виокремлення синтаксично
нечленованих словосполучень ………………………………………… 79
2.2.4. Комунікативно-синтаксичний статус нечленованих
побудов ………………………………………………………………………….. 84
2.2.5. Фразеосхеми синтаксично нечленованих речень ……… 93
2.2.5.1. Фразеосхеми власне-нечленованих речень
нефразеологізованого і фразеологізованого
типів ……………………………………………………………………….. 94
2.2.5.2. Компонентне наповнення структурних схем
напівфразеологізованих речень ……………………………….. 98
2.2.5.3. Специфіка фразеосхем частково
фразеологізованих речень ………………………………………. 107
2.2.6. Фразеосинтаксичне значення структурної схеми
фразеологізованих речень ……………………………………………… 109
2.2.7.Синтаксично нечленоване речення і логічне
судження ………………………………………………………………………. 117
2.2.8. Кореляція синтаксично нечленованих речень
із формально-граматичними реченнями …………………………. 123
2.2.9. Семантико-синтаксичні зміни в структурі
нечленованих речень фразеологізованого типу ………………. 129
2.2.10. Синтаксична організація частково фразеологізованих
речень…………………………………………………………..136
2.3. Внутрішньомовні чинники появи синтаксично
нечленованих речень …………………………………………………………… 138
2.4. Критерії виділення синтаксично нечленованих речень ….. 144
2.5. Категорійні та диференційні ознаки синтаксично
нечленованих одиниць ……………………………………………………….. 149
РОЗДІЛ 3. Принципи систематизації синтаксично
нечленованих одиниць …………………………………………………………….. 153
3.1. Загальна типологія синтаксично нечленованих одиниць …. 153
3.1.1. Типологія синтаксично нечленованих словосполучень
у лінгвоукраїністиці ……………………………………………………… 153
3.1.2. Загальна типологія синтаксично нечленованих
речень …………………………………………………………………………… 168
3.2. Основні підходи до систематизації синтаксично
нечленованих одиниць ……………………………………………………….. 176
3.2.1. Формальний та семантичний принципи
упорядкування синтаксично нечленованих
словосполучень і синтаксично нечленованих речень ………. 176
3.2.2. Типології синтаксично нечленованих словосполучень 180
3.2.2.1. Структурна типологія синтаксично
нечленованих словосполучень ……………………………….. 180
3.2.2.2. Семантична типологія синтаксично
нечленованих словосполучень ……………………………….. 183
3.2.3. Класифікаційні підходи в системі нечленованих
реченнєвих побудов ……………………………………………………… 185
3.2.3.1. Структурні типології нефразеологізованих і
фразеологізованих нечленованих речень ……………….. 185
3.2.3.1.1. Структурна типологія
нефразеологізованих власне-нечленованих
речень …………………………………………………………. 185
3.2.3.1.2. Структурні типології
фразеологізованих речень …………………………… 186
3.2.3.2. Семантичні типології синтаксично
нечленованих речень ……………………………………………… 188
3.3. Шкала синтаксичної нечленованості ……………………………… 190
РОЗДІЛ 4. Структурна типологія синтаксично
нечленованих одиниць …………………………………………………………….. 193
4.1. Структурні типи синтаксично нечленованих одиниць …….. 193
4.1.1. Структурні типи синтаксично нечленованих
словосполучень …………………………………………………………….. 193
4.1.2. Структурні типи нефразеологізованих
власне-нечленованих речень ………………………………………….. 197
4.1.3. Структурні типи фразеологізованих речень
з тавтологійними компонентами …………………………………… 200
4.1.3.1. Структурні типи фразеологізованих
речень із фразеоприйменниковим комплексом ………… 202
4.1.3.2. Структурні типи фразеологізованих
речень із фразеосполучниковим комплексом ………….. 203
4.1.3.3. Структурні типи фразеологізованих
речень із фразеозв’язковим комплексом …………………. 211
4.1.3.4. Структурні типи фразеологізованих
речень із фразеочастковим комплексом ………………….. 212
4.1.4. Структурні типи напівфразеологізованих речень …… 216
4.1.4.1. Структурні типи напівфразеологізованих
речень із двомісним фразеокомплексом ………………….. 217
4.1.4.2. Структурні типи напівфразеологізованих
речень із тримісним фразеокомплексом ………………….. 220
4.1.4.3. Структурні типи напівфразеологізованих
речень із чотири-, п’ятимісними фразеокомплексами 230
4.1.5. Структурна типологія частково фразеологізованих
речень …………………………………………………………………………… 236
4.1.5.1. Структурні типи з дво-, тримісним
фразеологізованим сполучниковим комплексом ……… 237
4.1.5.2. Структурні типи з чотири-, п’ятимісним
фразеокомплексом ………………………………………………… 240
РОЗДІЛ 5. Семантична типологія нечленованих
синтаксичних одиниць …………………………………………………………….. 249
5.1. Семантичні типи синтаксично нечленованих
словосполучень ………………………………………………………………….. 249
5.1.1. Значеннєві різновиди власне-комплетивних синтаксично
нечленованих словосполучень ……………………………………………. 249
5.1.2. Семантичні типи синкретичних синтаксично
нечленованих словосполучень ……………………………………………. 253
5.1.2.1. Комплетивно-атрибутивні синтаксично
нечленовані словосполучення ………………………………… 253
5.1.2.2. Комплетивно-об’єктні синтаксично
нечленовані словосполучення ………………………………… 257
5.1.2.3. Комплетивно-атрибутивно-об’єктні
синтаксично нечленовані словосполучення …………….. 260
5.2. Семантична типологія синтаксично нечленованих речень . 261
5.2.1. Семантична диференціація нефразеологізованих
власне-нечленованих речень ………………………………………….. 261
5.2.1.1. Семантичні типи нефразеологізованих
власне-нечленованих речень з категорійним
значенням “ствердження” ………………………………………. 263
5.2.1.2. Семантичні типи нефразеологізованих
власне-нечленованих речень з категорійним
заперечним значенням ……………………………………………. 268
5.2.1.3. Семантичні типи нефразеологізованих
власне-нечленованих речень з категорійним
значенням “волевиявлення” ……………………………………. 273
5.2.2. Особливості семантичної типології
фразеологізованих речень ……………………………………………… 276
5.2.2.1. Семантичні типи фразеологізованих власне-
нечленованих речень ……………………………………………… 277
5.2.2.1.1. Семантичні типи тавтологійних
фразеологізованих речень з категорійним
значенням “ствердження” ……………………………. 277
5.2.2.1.2. Семантичні типи тавтологійних
фразеологізованих речень з категорійним
значенням “оцінка” ……………………………………… 279
5.2.2.2. Категорійна семантична типологія
напівфразеологізованих речень ……………………………… 285
5.2.2.2.1. Напівфразеологізовані речення
з категорійним значенням “ствердження” …….. 285
5.2.2.2.2. Напівфразеологізовані речення з
категорійним значенням “заперечення” ……….. 289
5.2.2.2.2.1. Напівфразеологізовані речення
з власне-заперечним значенням ………… 289
5.2.2.2.2.2. Напівфразеологізовані
речення зі значенням категоричного
заперечення ……………………………………… 292
5.2.2.2.2.3. Напівфразеологізовані
речення зі значенням іронічного
заперечення ……………………………………… 294
5.2.2.2.3. Напівфразеологізовані речення
з категорійним значенням “оцінка”……. 302
5.2.2.2.4. Напівфразеологізовані
речення з категорійним значенням
“волевиявлення”……………………………….. 306
5.2.3. Семантико-синтаксична типологія частково
фразеологізованих речень …………………………………………….. 309
5.2.3.1. Особливості семантико-синтаксичної
диференціації частково фразеологізованих речень …. 309
5.2.3.2. Частково фразеологізовані речення
з темпоральними відношеннями …………………………….. 310
5.2.3.3. Частково фразеологізовані речення
з відношеннями узагальненої зумовленості …………….. 321
5.2.3.3.1. Частково фразеологізовані речення
з відношеннями взаємної зумовленості ………… 321
5.2.3.3.2. Частково фразеологізовані речення
з відношеннями зумовленості ………………………. 324
5.2.3.4. Частково фразеологізовані речення
з пояснювальними відношеннями …………………………… 330
5.2.3.5. Частково фразеологізовані речення
з аплікативними відношеннями ………………………………. 331
5.2.3.5.1. Частково фразеологізовані речення
з умовно-допустовими відношеннями ………….. 331
5.2.3.5.2. Частково фразеологізовані речення
з допустово-протиставними відношеннями ….. 333
5.2.3.5.3. Частково фразеологізовані речення
з видільно-обмежувальними відношеннями …. 335
ВИСНОВКИ …………………………………………………………………………….. 337
ЛІТЕРАТУРА …………………………………………………………………………… 343
СЛОВНИКИ …………………………………………………………………………….. 379
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ………………………………….. 380
ІНФОРМАЦІЙНІ ДЖЕРЕЛА ………………………………………………….. 387

Бренд

Личук М.І.

Отзывы

Отзывов пока нет.

Будьте первым, кто оставил отзыв на “Структура та семантика синтаксично нечленованих одиниць в українській мові”